Traditioner og retningslinier for JCI Næstved – Revurderet 2016

Mødeaftener

Mødeaftenen i JCI-Næstved er den 2. mandag i hver måned, dog med undtagelse af juli (sommerferie) og december (julefest). Mødestedet fastsættes af den mødeansvarlige gruppe. Mødetid er normalt kl. 18.15.

Der er mødepligt for medlemmerne til afdelingsmøderne. Afbud skal meldes til den mødeansvarlige gruppe, således at denne kan nå at afbestille evt. mad mm.

Mødelederens rolle:

Mødelederen som udpeges af den mødeansvarlige gruppe, har til opgave at sikre en værdig, underholdende og gennemtænkt afvikling af mødet. Opgaven omfatter f.eks. modtagelse af gæster og foredragsholdere (samt overrækkelse af gaver til disse – gaver til foredragsholdere indkøbes af den mødeansvarlige gruppe). Mødelederen er sammen med den mødeansvarliggruppe ansvarlige for dagsordenen på mødet, og at denne følges (herunder at tiden overholdes)

”3 minutter”:

Et fast programpunkt på mødeaftener bør være ”3 min.” ved et af mødegruppen udpeget medlem. Punktet har til formål at give medlemmet lejlighed til at fremkomme med et tankevækkende statement.

Nyt fra bestyrelse og grupper:

Der skal være et punkt med på dagsordenen med ”nyt fra bestyrelsen og grupperne”. Her fortæller Local President om nyt fra bestyrelsen og JCI nationalt/internationalt og de respektive gruppeformænd (eller stedfortræder) om nyt fra deres gruppe.

”Hatten”:

Som led i julegruppens arbejde sørger julegruppen for at gennemføre et amerikansk lotteri kaldet ”Hatten”. I en til formålet medbragt hat, indsamles penge til de lodder der sælges. Medlemmerne har pligt til at købe mindst et lod hver. Julegruppen har lov til selv at fastlægge rimelige dagspriser samt eventuelt rest salg til højeste bud. Gevinsten (fastlægges og indkøbes af julegruppen). Overskuddet er ubeskåret med til at finansiere årets julefest.

De sociale adfærdsregler:

For at fastholde de sociale relationer ved møderne, er det god tone at hilse med håndtryk når man samles til møderne. Der opfordres til at man sætter sig forskelligt i forhold til øvrige medlemmer fra gang til gang. Det er endvidere tradition, at man rejser sig op, når man taler – samt at man giver en kort præsentation af sig selv til hvert møde.

Forskellige indtrufne omstændigheder i den enkelte medlems liv bør medføre, at der udskænkes en genstand til afdelingen. Det kan være børnefødsel, giftemål, forfremmelse eller tilsvarende.

Nye medlemmer:

Særligt vigtigt er det, at medlemmerne sørger for at hilse / tale med gæster og nyoptagne medlemmer. Det anbefales desuden at et medlem henter gæsten fra dennes bopæl til mødestedet og retur.

Gravkammerets deltagelse i JCI-møder:

August ”mødet” afholdes som sejltur sammen med gravkammeret. JCI er ansvarlige for arrangementet. Herudover er der mulighed for at invitere gravkammeret til at deltage i mindst et yderligere møde, men dette er ikke et krav. Det er kutyme, at gravkammerets medlemmer betaler for sig selv.

Ledsageres deltagelse i JCI afdelingsmøder:

Mindst en gang om året bør ledsagere (ægtemand, -kvinde, kæreste, elskerinde og lignende) inviteres til at deltage i et afdelingsarrangement. Ledsager betaler for egen deltagelse.

Faste møder

Generalforsamling:

Afholdes på årets første afdelingsmøde i januar. Mødet starter som et traditionelt afdelingsmøde (spisning, nyt fra grupperne, ”3 min.” mm.) indtil kl. 20.00. Det er bestyrelsen, der er ansvarlig for dette møde.

Valgforsamling:

Afholdes på afdelingsmødet i september måned. Mødet starter som under generalforsamlingen. Kl. 20.00 begynder valgforsamlingen og ansvaret for mødet overgår til bestyrelsen. Ved flere kandidater til samme post, opfordres til kreativ valgkampagne. Bestyrelsen anbefaler kandidater til det kommende års bestyrelse.

Enmandstaler- / debatkonkurrence:

Bestyrelsen eller den ansvarlige mødegruppe skal indgå i seriøse drøftelser omkring afholdelse af ”den gyldne mikrofon” og/eller ”snak så det batter”, idet dette er med til at udvikle medlemmerne på et personligt plan. Begge konkurrencer skal i så fald afholdes således, at vinderne kan repræsentere kammeret ved regionsfinalerne.

Mødetradition i grupperne

Formandens rolle:

Grupperne inddeles af bestyrelsen og bør inddeles med rimelig hensyntagen til en ligelig fordeling af JCI-medlemmer efter disses anciennitet i afdelingen. Bestyrelsen udpeger en formand for hver gruppe.

Formanden har ansvaret for at sætte gruppen i gang og for at der bliver arbejdet mod de målsætninger der evt. er udstukket af bestyrelsen.

Det er formandens pligt at få inaktive gruppemedlemmer op på mærkerne, samt at kontrollere om uddelte arbejdsopgaver blandt gruppens medlemmer i rimelig udstrækning udføres. Sker dette ikke, er det formandens pligt at forsøge at få gjort de inaktive medlemmer aktive, herunder evt. i samarbejde med bestyrelsens indgriben.

Formanden udnævner ved hvert møde en referent, som detaljeret redegør for mødets art, indhold og beslutninger samt mødets deltagere. Referatet tilsendes hurtigst muligt gruppens medlemmer samt bestyrelsen.

Mødernes form:

Af hensyn til det sociale samvær i afdelingen og for at udbygge det gode kammeratskab, bør møderne så vidt det er muligt, holdes som aftenmøder hjemme hos gruppemedlemmerne på skift.  På denne måde, hvor 4-8 JCI medlemmer mødes hos hinanden, er der gode muligheder for både nye og gamle gruppemedlemmer lærer hinanden at kende.

Det anbefales at mødes i grupperne ca. en gang pr. måned og/eller efter behov. Det er en god idé at planlægge alle årets gruppemøder ved gruppens første møde. Møderne starter typisk kl. 18.30 til spisning og bør slutte ca. kl. 22.00.

Disciplin:

I forbindelse med gruppemøder skal medlemmerne indskærpes, at der meldes afbud til gruppens formand og til den der afholder mødet og ske så hurtigt som muligt. Vi kan alle blive forsinket – men bliver forsinkelsen udover ”de akademiske 15 minutter” SKAL man informere afholdelsesstedet herom. Ligeledes meddeles forsinkelsens omfang således at gruppeformanden kan afgøre om mødestarten kan udskydes eller om mødet påbegyndes.

Sociale arrangementer

Local President:

Det er fast tradition, at LP (Local President) inviterer samtlige tidligere bestyrelsesmedlemmer til julefrokost, fredagen efter afdelingens julefest.

Der er desuden tradition for, at sidste års LP inviterer ny LP og tidligere LP’ere til julehygge, søndagen før julefesten, hvor man sammen skriver nissetalen (se under julefest)

Sommerfest:

Der afholdes en sommerfest den 2. lørdag i juni måned. Bestyrelsen er ansvarlig for afholdelsen eller uddelegering heraf. Der bliver opkrævet et symbolsk beløb for deltagelse. Der afholdes IKKE afdelingsmøde i juli måned.

Sejltur:

Afholdes 2. mandag i august. Arrangementet afholdes sammen med gravkammeret. Det er JCI Næstved der er ansvarlig for planlægningen.

Julefest:

Der afholdes IKKE afdelingsmøde i december måned. I stedet afholdes julefest, der afholdes første lørdag i december. ALLE medlemmer og ledsagere bliver inviteret.

Påklædningen er smoking eller kjole & hvidt for herrerne og selskabskjoler (som min. går til under knæene) for kvinderne.

Selve festen arrangeres hovedsageligt af de af medlemmerne der udtræder. Hermed har disse mulighed for at vise sidste kunnen og formåen for afdelingen.

Der udnævnes en toastmaster, ligesom der udpeges talere for henholdsvis Damer og Herrer.

Den afgående formand fortæller en julehistorie om året der gik (Jul i Nisseved – eller ”historien om den gyldne kæde”).

Endelig uddeles JCI Næstveds eftertragtede awards: ”Sprinterskoene”, Lysestagen samt årets JCI’er. Herudover kan bestyrelsen vælge yderligere awards, men der skal være en særlig anledning hertil.

JCI nationalt og internationalt

I Næstved vil vi meget gerne sætte vores præg lokalt, men vi vil også vise Næstved flaget nationalt. Der opfordres derfor til, at medlemmer deltager til de mange spændende arrangementer der arrangeres både nationalt og internationalt. Herunder deltagelse i den nationale forårskongres og nationalkongres. Bestyrelsen udnævner en koordinator for JCI Næstveds deltagelse til disse kongresser.

Såfremt et JCI Næstved medlem ønsker at udvikle sig nationalt eller internationalt, er det de andres medlemmers pligt at støtte op om dette.

Optagelse og afgang af medlemmer

Optagelse af medlemmer:

På det tredje møde skal et nyt medlem optages. Optagelsesceremonien foregår på mødedagen i forbindelse med spisningen.

Local President indleder ceremonien ved at kalde den / de kommende medlemmer op. Herefter udtaler formanden nogle bevingede ord til den / de nye JCI’er(e). Dels mulighederne for den enkelte, men især præciseres hvad afdelingen forventer af det nye medlem. Det skal især fremhæves: ”at udbyttet er proportionalt med den enkeltes indsats”, ligeledes fremhæves at det er vigtigt med det samme at afsætte nogen tid til JCI arbejde.

Det må aldrig fremstå, som om JCI alene er en forening for sociale arrangementer eller for dyrkning af forretningsmuligheder.

Herefter udleverer Local President JCI-nålen, evt. oversigt over kammerets medlemmer samt ”traditionerne”.

Herefter kvitterer den / de nyoptagne for optagelsen ved at give en omgang til mødedeltagerne. Hvis det ikke er muligt det pågældende sted at give en omgang, vil kvitteringen skulle ske ved næstkommende lejlighed. Såfremt der er flere optagne deles regningen mellem disse.

MEC’s rolle:

MEC har inden optagelsen sammen med en evt. fadder (den der har henvist medlemmet) informeret det nye medlem om ceremonien, herunder forpligtigelsen med at give en omgang. Det nye medlem er ligeledes orienteret om forpligtigelsen til at deltage i den førstkommende forårskongres (marts måned) eller nationalkongres (oktober måned).

Fadderens rolle (den der har henvist et potentielt nyt medlem):

Det skal pointeres at det påhviler fadderen en særlig opgave med at introducere nye medlemmer til de øvrige medlemmer og til Junior Chamber’s opbygning, herunder hvilke muligheder JCI tilbyder den nyoptagne. Derudover er det fadderens pligt at hente og bringe det nye medlem/gæst til pågældendes tre første afdelingsmøder (indtil optagelse er opnået).

Afgang af medlemmer:

Når et medlem afgår fra foreningen sker dette normalt pga. alder. Dette bør afdelingen så vidt muligt altid fejre, da det ofte er personer, der har lagt et stort arbejde i sit medlemskab. Fejringen vil oftest foregå ved julefesten, hvor den /de afgående medlemmer arrangerer et festlig indslag (optræder på slap line).

Allerførst skal medlemmet pr. mail ansøge bestyrelsen om muligheden for at opnå 1 års seniormedlemskab, hvis ikke medlemmet ønsker automatisk at blive udmeldt i henhold til vedtægterne grundet alder. Bestyrelsen besvarer mailen med cc til alle medlemmer.  En passende lejlighed for udmeldelsens officielle markering er julefesten det år, hvor medlemmet er fyldt 40 år.

Markeringen sker under middagen, hvor LP takker de afgående medlemmer for deres indsats og udleverer Exhausted Rouster til den enkelte, så der er noget til at afløse JCI-nålen. Ægtefællen får en blomst (eller andet), som tak for lån af ”gemalen” i årene der er gået.

Overflytning til en anden afdeling – noget der typisk forekommer i forbindelse med boligskift, bør ikke markeres, men alene straks meddeles Local President (som herefter informerer videre). Her er der jo ikke tale om enden på et JCI-medlemskab, men alene en fortsættelse på andre geografiske områder, hvorfor det ikke bør give anledning til ceremonier.

Afgangen ved eksklusion er naturligvis slet ikke noget at fejre, men vel nærmest en meget beklagelig ting som ingen ønsker, men det er uhyre vigtigt med fuldkommen information så den enkelte ved hvor han/hun står og kender konsekvenserne af sine egne handlinger eller navnlig mangel på samme. Når bestyrelsen har taget stilling til en eksklusion skal denne udføres straks – Så det er overstået og afdelingen herved fremtræder med en stærk og myndig ledelse.

Det ses gerne, at de afgåede medlemmer inviteres til en mødeaften det efterfølgende år, hvor de har et kort indlæg om deres tid og virke i JCI til gavn for de nuværende medlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig herfor.

Andre højtidelige stunder

Ceremonier ved senatorudnævnelse:

Senatorskab opnås ved anbefaling/indstilling fra den lokale afdeling og indstillingen sendes fra den siddende bestyrelse, måske via VP for regionen, for derved at få dennes kommentarer, ellers direkte til JCI Danmark. Senatorskab er ikke noget som JCI Danmark strøer ud til højre og venstre, der skal være tale om at den pågældende har udvist en ekstraordinær indsats, dels lokalt, regionalt og nok i særdeleshed nationalt gennem flere år.

Det foreslåede medlem til senator, har og bør ikke have kendskab til ansøgningen eller udnævnelsen. Dette skal være en total hemmelighed, som bliver fejret på et ordinært JCI afdelingsmøde.

Optagelsesdokumentet uddeles, hvor den udnævnte kan se hvilket nummer senatorskabet har på verdensplan. Selve overdragelsen bør foretages af et medlem af JCI Danmarks bestyrelse og helst af National President.

Uddeling af lokale awards:

JCI Næstved har tre awards: SPRINTERSKOENE, LYSESTAGEN og ÅRETS JCI’ER.

Alle awards uddeles sædvanligvis i forbindelse med julefesten i december. Det er bestyrelsen der alene beslutter, hvem der skal modtage SPRINTERSKOENE og LYSESTAGEN – Mens sidste års ”vinder” af ÅRETS JCI’er beslutter, hvem der skal have denne.

SPRINTERSKOENE gives til et medlem af afdelingen, der på en måde har ydet en særlig indsats for en eller flere sager. Starten for skoene daterer sig tilbage til 1977, og det er pålagt modtageren, at sørge for at printe sit navn og årstal for overdragelsen på bagsiden.

Modtagelse af LYSESTAGEN kan skyldes at den pågældende modtager ikke har været særlig synlig i det forgangne år eller at modtageren ved en begivenhed har fået gjort sig ”specielt uheldigt” bemærket. Starten af lysestagen kan føres tilbage til 1975.

Modtagelse af ÅRETS JCI’ER gives til et medlem som har udvist særlig loyalitet, aktivitet og engagement i JCI regi (og gerne gennem flere år).

Herudover kan bestyrelsen fastsætte yderligere awards (f.eks. ÅRETS BRYSTER, som gives til den kvinde i kamret, som gennem året, har gjort mest for at være det kvindelige midtpunkt, enten socialt eller ved at gå foran som kvinde i afdelingen – awarden, som er et armbånd der støtter brystkræft for kvinder, skal bæres synligt ved samtlige JCI arrangementer).

Ens for alle awards er, at modtageren har særdeles stor morskab af indehaverrettighederne det efterfølgende år.

På foranledning af den siddende bestyrelse skal genstandene tilbageleveres: Sprinterskoene i pudset stand og påført inskription, lysestagen med friske lys samt armbånd i pudset stand.

Forfattet af:

Gruppen KAMMERTRADITIONER 89/90

Revideret:

Journalistgruppen, november 1994

Journalistgruppen, august 1997

Bestyrelsen 2002, januar 2003

Mødeledergruppen, april 2005

Bestyrelsen, november 2005

Bestyrelsen, november 2006

Bestyrelsen og udvalgte medlemmer, august 2011

Bestyrelsen, januar 2016

Bestyrelsen er ansvarlig for at medlemmerne er bekendt med traditionerne, samt løbende opdatering. Hvert medlem er ansvarligt for at traditionerne følges.